top of page

Wat is een API?

API = AanspreekPersoon Integriteit

Een aanspreekpersoon integriteit is een laagdrempelig aanspreekpunt waarbij sporters, hun ouders, begeleiders of andere betrokkenen terecht kunnen met een vraag, vermoeden of klacht over (seksueel) grensoverschrijdend gedrag of lichamelijke of seksuele integriteit. Een Aanspreekpersoon Integriteit (API) draagt er mee zorg voor dat het beleid  voldoende aandacht geeft aan preventie van en omgaan met (seksueel) grensoverschrijdend gedrag. Dat betekent dat er, ook los van incidenten, gereflecteerd wordt op bestaande praktijken, dat mogelijke risicofactoren in kaart zijn gebracht en dat er initiatieven genomen worden voor een gezonder en veiliger sportklimaat.

 

Waarom?

Omdat het de verantwoordelijkheid is van de sportorganisatie om te waken over de  bescherming van sporters die aan hen worden toevertrouwd. Ervaringen van sporters met (seksueel) grensoverschrijdend gedrag in een sportcontext maken duidelijk dat het geen marginaal probleem is, en dat nog veel incidenten niet tijdig worden opgemerkt en aangepakt. Een duidelijk, eerste aanspreekpunt moet onderdeel uitmaken van een beleid om meer verantwoordelijkheid te nemen voor de veiligheid.

 

Wie en op welk niveau?

Een Aanspreekpunt is belangrijk op het niveau van de clubs zelf, dus dichtbij en zichtbaar. Een Club-API is een persoon, verkozen of aangesteld door het bestuur, die de nodige competenties heeft en opgeleid is om binnen de lokale sportorganisatie een eerste aanspreekpunt rond lichamelijke en seksuele integriteit te zijn. Indien deze persoon op clubniveau niet beschikbaar is vragen wij de voorzitter om deze functie op te nemen. Een Federatie-API ondersteunt de Club-API en helpt en adviseert deze om zijn rol uit te bouwen, en neemt ook zelf initatief. Indien er geen Club-API is aangesteld, ondersteunt de Federati-API het bestuur van de club bij incidenten en in het uitwerken van een beleid. Men kan er ook voor kiezen om de basisvaardigheden van die lokale Club-API bij meerdere mensen te verzekeren. Daarnaast is de opvolging en afstemming met de API op niveau van de federatie nodig. Naargelang de concrete situatie kan hier een diverse invulling aan worden gegeven.

 

AanspreekPersoon Intergriteit voor Gym90 kan je contacteren op volgend mailadres: zie bij contact

Communicatie overzicht

API.png
bottom of page