top of page

Privacyverklaring

1. Algemeen

 

-Gym 90 hecht veel waarde aan uw privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens.

-Deze privacyverklaring geeft helder en transparant informatie over hoe Gym 90 met de persoonsgegevens omgaat.

  Er wordt alles aan gedaan om uw privacy te waarborgen en Gym 90 gaat daarom zorgvuldig om met de

  persoonsgegevens. Gym 90 houdt zich steeds aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de AVG (Algemene

  Verordening Gegevensbescherming), ook gekend als GDPR (General Data Protection Regulation).

-Dit betekent dat volgende richtlijnen moeten worden gevolgd:

        Uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor ze zijn verstrekt. De doelen

           en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;

        De verwerking van uw persoonsgegevens zijn strikt beperkt tot die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden

           waarvoor ze worden verwerkt.  Uw uitdrukkelijke toestemming is vereist voor de verwerking van uw

           persoonsgegevens.

        De passende technische en organisatorische maatregelen werden en worden genomen zodat de beveiliging van uw

           persoonsgegevens gewaarborgd is.

        Er geen persoonsgegevens worden doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de

           doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt. 

        Ervoor gezorgd wordt dat u op de hoogte bent en erop attent wordt gemaakt van uw rechten omtrent uw

           persoonsgegevens én dat die op een respectvolle manier zullen worden behandeld.

-Gym 90 is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van deze

  privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via

  onderstaande contactgegevens:

          Naam club:   Gym 90 Beringen vzw

          Adres:            Guido Gezellestraat 28, 3582 Koersel

          Emailadres:   gym90beringen@hotmail.com

 

2. Waarom worden uw persoonsgegevens verwerkt ?

 

-     Gym 90 verwerkt uw persoonsgegevens ten behoeve van volgende doeleinden en rechtsgronden:

        Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten, opleidingen & wedstrijden georganiseerd door of met medewerking

           van Gym 90 (uitvoering van de overeenkomst)

        Het versturen van nieuwsbrieven, relevante informatie en uitnodigingen (gerechtvaardigd belang)

        Het bekomen van subsidiëring & financiering door de overheid (wettelijke verplichting)

        Verzekeringstechnische administratie bij ongevallen (gerechtvaardigd belang) 

        Vrijwilligerswerk in het kader van evenementen of het faciliteren van de werking van Gym 90 (gerechtvaardigd belang)

        Deelname aan internationale wedstrijden & stages (gerechtvaardigd belang)

 

3. Welke gegevens worden verwerkt?

 

-     Op basis van de hierboven vermeldde doelstellingen kunnen de volgende persoonsgegevens worden gevraagd,

      opgeslagen, verzameld en verwerkt.

        Identificatiegegevens:

           Lid: Naam, voornamen, adres, geboortedatum telefoonnummer, e-mail, rekeningnummer, gender

           Ouders en/of wettelijke vertegenwoordigers: Naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail

        Identiteitsgegevens uitgegeven door de overheid:

           identiteitskaartnummer, internationaal paspoortnummer,

           nationaliteit (indien nodig voor inschrijving internationale wedstrijden)

        Persoonlijke kenmerken: 

           (Sporttechnische) diploma’s

 

4. Wie verwerkt de gegevens?

 

-     De gegevens worden verwerkt door volgende externe organisaties

        GymnastiekFederatie Vlaanderen vzw (of Gymfed vzw)

5. Verstrekking aan derden.

-     De gegevens die u aan Gym 90 verstrekt kunnen aan derden worden verstrekt indien dit noodzakelijk blijkt voor de

      uitvoering van de hierboven doeleinden.

-     Zo worden onder meer de gegevens verstrekt aan een derde (verwerker) voor:

        Ethias: Verwerking ongevalsdossiers

        Lokale overheid: Het bekomen van subsidies

-     Er worden nooit persoonsgegevens verstrekt aan verwerkers (andere partijen) dan diegene waarmee Gym 90 een

      verwerkingsovereenkomst heeft afgesloten.

-     In de verwerkersovereenkomst worden de nodige en afdwingbare afspraken opgenomen om de beveiliging van uw

      persoonsgegevens te waarborgen.

-     De verstrekte gegevens zullen niet aan derden worden doorgegeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is

      bv. In het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek. 

-     Tevens kunnen persoonsgegevens gedeeld worden met derden indien u hiervoor de toestemming geeft.

      Deze toestemming kan steeds worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de

      voorafgaande verwerking van die gegevens, voor de intrekking van die toestemming.

-     Gegevens worden doorgegeven aan:

-     Er worden geen persoonsgegevens verstrekt aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU, uitgezonderd IOC, FIG, UEG,

      FIG-members & UEG-members voor deelname aan internationale stages & wedstrijden.

 

6. Minderjarigen.

 

Gym 90 verwerkt alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger. Door de aansluiting van een minderjarig lid bij Gymfed geven de ouders of de wettelijke vertegenwoordigers de formele toestemming aan Gymfed om bovenvermelde gegevens te verwerken.

7. Bewaartermijn.

 

Gym 90 bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Gym 90 verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan 5 jaar na beëindiging van het lidmaatschap.

 

8. Beveiliging van de gegevens.

Volgende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

  Alle personen die namens Gym 90 kennis kunnen nemen van uw gegevens, zijn gehouden tot geheimhouding ervan.

  Gym 90 hanteert een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al deze systemen.

  Als er aanleiding toe is zorgt de organisatie ervoor dat uw persoonsgegevens gepseudonimiseerd worden en/of dat er

     voor encryptie van uw gegevens wordt gezorgd.

  Er worden back-ups van de persoonsgegevens gemaakt om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.   De genomen maatregelen worden regelmatig geëvalueerd en zo nodig bijgestuurd of verbeterd.

  De medewerkers van Gym 90 zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 

9. Uw rechten omtrent uw gegevens.

 

-     U heeft het recht op inzage, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die Gym 90 heeft ontvangen.

      Via het hoger vermeld adres kan u de organisatie contacteren. Het wissen van gegevens tijdens het lopende

      seizoen kan enkel indien dit de werking van de organisatie niet in het gedrang brengt. Indien dit het geval is,

      gebeurt dit onmiddellijk na het beëindigen van het seizoen.

-     Tevens kunt u bezwaar indienen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel ervan) door de federatie

      of een van haar medewerkers.

-     U hebt tevens het recht om de verstrekte gegevens door de federatie te laten overdragen aan uzelf of in uw opdracht

      aan een andere partij. Gym 90 kan vragen om u te legitimeren voordat er gehoor wordt gegeven aan voornoemd verzoek.

 

10. Klachten.

 

-     Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan wordt er aangeraden om onmiddellijk

      contact op te nemen met Gym 90 Beringen vzw.

-     U kan ook steeds een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)

                                                                                     Drukpersstraat 35

                                                                                     1000 Brussel

                                                                                     https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

 

11. Wijziging privacyverklaring.

 

Gym 90 kan de privacyverklaring steeds wijzigingen. De laatste wijziging gebeurde op 25 mei 2018.

bottom of page